Musikkterapi

Kinn kulturskule og musikkterapi

Kulturskulen er eit ressurssenter som tilbyr tilpassa musikkopplæring og musikkterapi for:

  • barn/unge
  • brukarar av psykisk helsevern
  • musikkterapitenester til barnehagar, skoler, bufelleskap og andre interesserte aktørar
  • Kurs, rettleiing og undervisning i bruk av musikk og musikkaktivitetar i tilknyting til menneske med spesielle utfordringar.

Musikk har ein unik evne til å fange merksemd,  motivere, skape struktur og kontakt. Det er desse kvalitetane i musikk som musikkterapeutar brukar for å fremje mål knytt til livskvalitet og helse.

Som eit nytt fagfelt innan helse har musikkterapi dei siste åra fått ein sementert plass i den stadig vaksande stallen av behandlingsmetodar vi gjera nytte av i møte med samfunnets ulike helseproblema.

Menneske i alle aldersgruppe, kulturar eller samfunnslag skal ha mogelegheita til å nytte seg av musikkterapi som ein del av deira behandlingsforløp.

Eit venleg mistak er at ein treng musikalske forkunnskapar for å ha nytte av musikkterapi. Som musikkterapeutar arbeidar vi med ein tilpassa terskel i mente, slik at alle, uansett funksjonsnivå, får den behandlinga dei ønsker.

Korleis musikkterapi er i praksis avhenger i stor grad av kven som mottar behandlinga. I korte trekk brukar vi musikk eller musikkrelaterte aktivitetar for å betre livskvaliteten, gi opplevingar av mestring, etablere konstruktive miljø, og elles skape ein arena for vekst og utvikling.

Musikkterapi ved Kinn kulturskule

At kulturskulen har musikkterapeutar gjer kulturskulen til eit unikt kompetanse – og ressurssenter for musikkterapi. Vi ynskjer å nå ut til eit breitt spekter av elevar og klientar.

Musikkterapeutar
Jorunn Bakke Nydal
Benjamin Mellingen Thuen